خوزستان

ذدبلدبل

محمد عقیلی بهمنش

بادمجان دزفول دردونوبت درسال کشت میشود اول درتیرماه ومردادماه وبرداشت...

 صیفی /  خوزستان / 136 views

محمد عقیلی بهمنش

محصول سیر دزفول در کشور های عربی مصارف دارویی و...

 صیفی /  خوزستان / 121 views

محمد عقیلی بهمنش

در بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان...

 صیفی /  خوزستان / 121 views

محمد عقیلی بهمنش

  از پرفروش ترین انواع هویج که می تواند در...

 صیفی /  خوزستان / 136 views

محمد عقیلی بهمنش

اصولا هویج دزفول ازاواخرمردادماه شروع به کشت میشود الی اواخر...

 صیفی /  خوزستان / 78 views

محمد عقیلی بهمنش

پیازدزفول ازاوایل مهرماه شروع به کشت میشودوتاپایان آذرماه ادامه دارد...

 صیفی /  خوزستان / 66 views

غغغغفغفف