کردستان

ذدبلدبل

محمد عقیلی بهمنش

کردستان قطب تولید توت‌فرنگی دنیای اقتصاد، سنندج، فرزاد نویدی: کردستان...

 صیفی /  کردستان / 92 views

محمد عقیلی بهمنش

محصولی بدون نیاز به آبیاری و سم پاشی همه ساله...

 صیفی /  کردستان / 89 views

غغغغفغفف