وام مشارکت مدنی

 وام ها / Posted 2 ماه ago by محمد عقیلی بهمنش / 49 views

 

مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظورایجاد تسهیلات لازم برای توسعه فعالیتهای تولیدی (صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و مسکن) ، بازرگانی (صادرات و واردات) و خدماتی می باشد که عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع ، به منظور انتفاع طبق قرارداد .

شرایط و مقررات اعطای تسهیلات :

1.    موضوع مشارکت باید مشخص باشد و اعطای تسهیلات مشارکت مدنی در طرحها منوط به بررسی کارشناسی می باشد.
2.    حداکثر مشارکت بانک در قرارداد مشارکت مدنی معادل 80% کل سرمایه مشارکت مدنی میباشد. (به استثنای مشارکت مدنی صادراتی به صورت L.C)
3.    سهم الشرکه شرکاء می بایستی طبق قرارداد به طور یکجا به حساب م . م. م واریز و به موازات پیشرفت عملیات اجرایی به نسبت سهم‌الشرکه طرفین از حساب مذکور برداشت و به حساب مشتری واریز می گردد.
4.    مشارکت مدنی پس از اتمام قرارداد و با درخواست مشتری می تواند به فروش اقساطی تبدیل شود.
5.    مدت قرارداد : مشارکت مدنی از جمله تسهیلات کوتاه مدت بوده و موضوع قراردادهای مربوطه می بایستی حداکثر ظرف مدت یکسال خاتمه و تسویه گردد. البته مدت قرارداد مشارکت مدنی در شرایط خاص و به تشخیص بانک قابل افزایش می باشد .
6.    نرخ سود : نرخ سود متعلقه باتوجه به بخش فعالیت متقاضی متغیر می باشد.

مدارک مورد نیاز :

1.    مدارک احراز هویت (بشرح موارد مندرج در بند 6 عقد فروش اقساطی) .
2.    برگ درخواست تسهیلات مشارکت مدنی .
3.    مدارک و مجوزهای لازم در صورتیکه مشارکت مربوط به صادرات یا واردات کالا و یا اجرای طرحها یا امور تولیدی و خدماتی و ساختمانی باشد .
4.    صورت برآورد فروش نقدی اموال و هزینه های قابل قبول در معامله عندالاقتضاء مستند به پیش فاکتورهای ذیربط و یا نظر کارشناس یا ارزیاب .
5.    صورت پیش بینی کل سود حاصل از انجام معامله .
6.    فتوکپی اسناد مالکیت وثایق و تضمینات متقاضی .
7.    سایر مدارک و مجوزهایی که به اقتضاء نوع معامله بنظر مراجع تصویب کننده و پرداخت کننده تسهیلات نگهداری آنها ضروری باشد.

مشارکت مدنی بازرگانی:

بانک در قالب عقد مشارکت مدنی بازرگانی همانند مضاربه جهت خرید و فروش کالا تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند با این تفاوت که در این عقد حداقل 20% سرمایه از طرف خود متقاضی تامین می گردد. هزینه های قابل قبول دراین مشارکت همانند مضاربه شامل : هزینه خرید کالا ، حمل و نقل ، انبارداری بسته بندی ، ثبت و سفارش ، بیمه ، هزینه بانکی گمرکی‌، دموراژ و… می باشد. چنانچه متقاضی کالای خود را از خارج از کشورتامین و بخواهد در بازار داخلی بفروش برساند بعد از ارائه پروفرما و گشایش آن از طریق شعب ارزی ، بانک می تواند بابت تامین باقیمانده وجه اعتبار اسنادی گشایش شده باتوجه به بدهی متقاضی به سیستم بانکی در چهارچوب سقف فردی ، تسهیلات در اختیار متقاضی قرار دهد که در قالب مشارکت مدنی (بازرگانی خارجی) و حداکثر شش ماهه می باشد و به منظور حصول اطمینان از وصول تسهیلات اعطایی ، متناسب با وضعیت اعتباری متقاضی به تشخیص ارکان اعتباری ذیربط، پشتوانه و تامین کافی اخذ می گردد.

مشارکت مدنی خدماتی:

این تسهیلات به متقاضیانی که در بخش خدمات فعالیت دارند قابل پرداخت می باشد.

واجدین شرایط :

متقاضیانی که دارای پروانه کسب (مدارک و مستندات لازم از واحد صنفی مربوطه) می باشند محدودیتی در میزان اعطای تسهیلات فوق نداشته و در صورت دارا بودن شرایط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات و قابل توجیه بودن درخواست می توانند از تسهیلات بانک در قالب این عقد استفاده نمایند، و متقاضیانی که فاقد پروانه فعالیت می باشند اعطای تسهیلات باتوجه به نوع پشتوانه (سفته یا اموال غیرمنقول) محدود به بخشنامه های جاری بانک خواهد بود.

شرایط و مقررات اعطای تسهیلات :
1.    موضوع مشارکت باید مشخص باشد و اعطای تسهیلات مشارکت مدنی در طرحها منوط به بررسی کارشناسی می باشد.
2.    حداکثر مشارکت بانک در قرارداد مشارکت مدنی معادل 80% کل سرمایه مشارکت مدنی میباشد. (به استثنای مشارکت مدنی صادراتی به صورت L.C)
3.    سهم الشرکه شرکاء می بایستی طبق قرارداد به طور یکجا به حساب م . م. م واریز و به موازات پیشرفت عملیات اجرایی به نسبت سهم‌الشرکه طرفین از حساب مذکور برداشت و به حساب مشتری واریز می گردد.
4.    مشارکت مدنی پس از اتمام قرارداد و با درخواست مشتری می تواند به فروش اقساطی تبدیل شود.
5.    مدت قرارداد : مشارکت مدنی از جمله تسهیلات کوتاه مدت بوده و موضوع قراردادهای مربوطه می بایستی حداکثر ظرف مدت یکسال خاتمه و تسویه گردد. البته مدت قرارداد مشارکت مدنی در شرایط خاص و به تشخیص بانک قابل افزایش می باشد .
6.    نرخ سود : نرخ سود متعلقه باتوجه به بخش فعالیت متقاضی متغیر می باشد.

مدارک مورد نیاز :

1.    مدارک احراز هویت (بشرح موارد مندرج در بند 6 عقد فروش اقساطی) .
2.    برگ درخواست تسهیلات مشارکت مدنی .
3.    مدارک و مجوزهای لازم در صورتیکه مشارکت مربوط به صادرات یا واردات کالا و یا اجرای طرحها یا امور تولیدی و خدماتی و ساختمانی باشد .
4.    صورت برآورد فروش نقدی اموال و هزینه های قابل قبول در معامله عندالاقتضاء مستند به پیش فاکتورهای ذیربط و یا نظر کارشناس یا ارزیاب .
5.    صورت پیش بینی کل سود حاصل از انجام معامله .
6.    فتوکپی اسناد مالکیت وثایق و تضمینات متقاضی .
7.    سایر مدارک و مجوزهایی که به اقتضاء نوع معامله بنظر مراجع تصویب کننده و پرداخت کننده تسهیلات نگهداری آنها ضروری باشد.

مشارکت مدنی صادراتی:

اعطای تسهیلات مذکور به منظور تهیه ، تولید کالای صادراتی و همچنین ارائه خدمات فنی و مهندسی در حالت قبل از صدور کالا و در قالب قرارداد مشارکت مدنی صورت می گیرد. میزان تسهیلات اعطایی در مقابل گشایش اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت حداکثر معادل 90 درصد ارزش ریالی کالای صادراتی یا خدمات موضوع قرارداد و یا هم ارز ریالی مبلغ اعتبار و در غیر اینصورت معادل 70 درصد ارزش ریالی کالای صادراتی و یا مبلغ اعتبار خواهد بود.

مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی در بخش صادرات قبل از صدور کالا

•    محصولات کشاورزی:6 ماه
•    فرش دستباف و صنایع دستی:9 ماه
•    کالای صنعتی مصرفی:9 ماه
•    کالای سرمایه ای واسطه ای:12 ماه
•    خدمات فنی و مهندسی:18 ماه

نرخ سود تسهیلات اعطایی:

نرخ سود متعلق به اینگونه تسهیلات معادل نرخ بخش صادرات می باشد. سرمایه تامین شده از بانک بایستی در امر خرید کالای موضوع مشارکت مدنی به مصرف برسد و در صورتی که متقاضی نتواند مدارک لازم درخصوص صادرات را به بانک ارائه دهد، تسویه تسهیلات پرداختی با نرخ معادل 3% بالاتر از حداقل نرخ سود بخش بازرگانی صورت می پذیرد.

پشتوانه تسهیلات اعطایی :

تعیین پشتوانه تسهیلات اعطایی بنا به تشخیص بانک صورت می گیرد. (تضمین نامه ارائه شده از جانب صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکتهای بیمه نیز می تواند بعنوان پشتوانه تسهیلات مذکور قرار گیرد.)

واجدین شرایط:

دارندگان حساب جاری در بانک صادرات ایران که در بخش صادرات فعالیت می کنند.

مدارک مورد نیاز :

1.    مدارک احراز هویت (بشرح موارد مندرج در بند 6 عقد فروش اقساطی)
2.    ارائه درخواست کتبی متقاضی.
3.    ارائه قرارداد فروش کالا و هر نوع مدرکی که حاکی از صادرات باشد (پروفرما ، فاکتور و…)
4.    ارائه اظهارنامه خروجی کالا و یا گواهی انجام کار طبق شرایط قرارداد معتبر.
5.    ارائه معرفی نامه از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برای موسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی الزامی است.
6.    صورت های مالی و مدارک مربوط به سوابق عملکرد صادراتی .

مشارکت مدنی مسکن:

شرایط و مقررات اعطای تسهیلات :

1.    پس از اتمام عملیات فونداسیون قرارداد مشارکت مدنی ساختمان منعقد می گردد و اعطای تسهیلات مرحله اول پس از اتمام 20% عملیات ساختمانی امکانپذیر است.
2.    مدت دوران مشارکت 12ماه می باشد.
3.    نرخ سود تسهیلات (برحسب انفرادی و انبوه سازی) معادل نرخ بخش مسکن و خدمات می باشد.
4.    اعطای تسهیلات جهت تکمیل ساختمانهای نیمه تمام ، براساس بررسی کارشناسی بانک حداکثر معادل هزینه های تکمیلی بلامانع است.
5.    اعطای تسهیلات برروی زمینهایی که فاقد سند ثبتی می باشند برابر ضوابط و دستورالعملهای جاری و حداکثر 80% مبلغ برآورد شده و در مقابل اخذ وثیقه ملکی قابل ترهین و بلامعارض (خارج از طرح) مجاز می باشد.
6.    در صورتیکه زمین محل اجرای طرح اوقافی باشد اخذ موافقت از سازمان اوقاف الزامی خواهد بود.
7.    بعداز اتمام دوران مشارکت و پس از تحقق موضوع و اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی تقسیط تسهیلات دریافتی بابت هر فرد و حداکثر بمدت 15 سال برای هریک از مالکین و خریداران واحدهای احداثی با نرخ سود بخش مسکن امکانپذیر است . بدیهی است تسویه مابه التفاوت تسهیلات دریافتی بطور یکجا الزامی است. ( برای هر واحد در حال حاضر تا سقف 8 میلیون ریال)
8.    بیمه ملک مورد ترهین الزامی می باشد.
9.    تسهیلات مصوب در این بخش طی دو تا سه مرحله متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
10.    مبانی محاسبه میزان تسهیلات اعطایی قابل پرداخت : زیربنای مفید قابل احداث * قیمت پایه

نکته : زیربنای الگوی مصرف مسکن ، بنای مفید واحد مسکونی را شامل شده و مشاعات و پارکینگ را در بر نمی گیرد.
مدارک مورد نیاز :

1.    مدارک احراز هویت (بشرح موارد مندرج در بند 6 عقد فروش اقساطی)
2.    فتوکپی سند مالکیت و بنچاق
نکته : متقاضی / متقاضیان می بایست مالک 6 دانگ ملک مورد نظر باشد
3.    پروانه ساختمان و گواهی عدم خلاف .
4.    کروکی و آدرس محل اجرای طرح .
5.    پرداخت هزینه کارشناسی معادل 5/1 در هزار مبلغ تسهیلات و هزینه ارزیابی .
6.    گواهی حقوق و یاگواهی اشتغال بکار
7.    تکمیل فرمها بر حسب نوع تقاضای تسهیلات .

نکته : در صورتیکه تعداد مالکین بیش از یک نفر باشد شرکاء برای سهولت در پیگیری و انجام کار می توانند به یکنفر از مالکین یا فردی غیر، وکالت دهند (وکالتنامه رسمی براساس فرم مخصوص بانک)

Contact details

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *