وام مسکن بانک مسکن

 وام ها / Posted 2 ماه ago by محمد عقیلی بهمنش / 48 views

تسهیلات مسکن بانک مسکن
با سپرده:

 

حساب صندوق پس انداز مسکن:

«تسهیلات تا سقف 180 میلیون ریال جهت خرید، احداث و تکمیل طرح سال 86»

*سپرده‌گذاران جدید *سپرده گذاران قدیم
شرایط عمومی شرایط عمومی
شرایط اختصاصی شرایط اختصاصی

تمامی متقاضیان دریافت تسهیلات می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در تهران با شماره تلفن 1830 و در شهرستانها با شماره تلفن 66749001 – 021 ، مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن، تماس گرفته و از آخرین شرایط و ضوابط اعطای این تسهیلات مطلع شوند.

*سپرده گذاران جدید:
شرایط عمومی
تسهیلات تا سقف 180 میلیون ریال جهت خرید، احداث و تکمیل طرح سال86

1-دارندگان انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن از تاریخ شروع اجرای طرح(86.3.1) ،مشروط به گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک تا سقف 80 میلیون ریال جهت خرید واحدهای مسکونی با شرایط تعیین شده توسط بانک یا احداث و تکمیل استفاده نمایند.

2-دارندگان انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن از تاریخ شروع اجرای طرح ،مشروط به گذشت حداقل 12 ماه از تاریخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک ،به میزان بیش از 80 میلیون ریال تا سقف 180 میلیون ریال جهت خرید واحد مسکونی با شرایط تعیین شده توسط بانک یا احداث و تکمیل برخوردار گردند.

سقف تسهیلات خرید یا احداث وتکمیل ضرایب برابری حداکثر ضرایب برابری حداقل مدت انتظار لازم حداقل متوسط موجودی لازم در هر دوره
35 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 6ماه 5میلیون ریال
50 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 66ماه 7 میلیون ریال
60 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 6 ماه 9 میلیون ریال
70 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 6 ماه 10 میلیون ریال
80 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 6 ماه 12 میلیون ریال
100میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 12 ماه 14 میلیون ریال
120 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 12 ماه 17 میلیون ریال
150 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 12 ماه 22 میلیون ریال
180 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 12 ماه 26 میلیون ریال

3-پرداخت تسهیلات بیش از 120 میلیون ریال به روش خرید زمان امکانپذیر نمی باشد.
4-باز پرداخت تسهیلات با توجه به درخواست کتبی گیرنده تسهیلات می تواند به صورت ساده یا ترکیبی (پلکانی و ساده ) تعیین گردد.

5 دوره با بالا 3 یا 4 دوره 1یا2 دوره دوره انتظار
تا 18 سال تا 15 سال تا 12 سال حداکثر مدت بازپرداخت

5-نرخ سود تسهیلات با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار در بخش مسکن با سپرده در زمان اعطای تسهیلات تعیین می شود.
6-در خصوص احراز توانایی مالی متقاضی در پرداخت اقساط تسهیلات ،صرفا اظهار کتبی درآمدماهیانه ابرازی متقاضی ملاک تصمیم گیری خواهد بود.
7-تاریخ اجرای طرح از 86.3.1 تعیین و مدت اجرای طرح تا پایان سال 1387 می باشد.
8-رعایت ضوابط و شرایط تعیین شده از سوی بانک جهت خرید واحدهای مسکونی غیر نوساز و غیر دست اول توسط متقاضیان الزامی است .
9- در صورتیکه دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن دارای سابقه استفاده از تسهیلات با سپرده این بانک باشند صرفا پس از گذشت حداقل پنج سال تمام از تاریخ دریافت تسهیلات با سپرده جهت احداث یا .خرید مسکن با نرخ سود تسهیلات با سپرده در بخش مسکن استفاده نمایند
10-مبالغ کمتراز پنجاه هزار ریال در محاسبه متوسط موجودی جهت پرداخت تسهیلات منظور نمی گردد
11- واگذاری امتیاز این حساب به غیر به هر عنوان ولو به صورت وکالت ممنوع می باشد و استفاده از تسهیلات .این حساب مشروط به مباشرت مراجعه مستقیم شخص سپرده گذار خواهد بود
12-متوسط موجودی حساب بر اساس مقررات و شرایط تعیین شده توسط بانک و به ازای کمترین مانده در هر روز مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
13-دارندگان فعلی حساب های صندوق پس انداز مسکن در صورت لزوم فقط می توانند بستگان نزدیک( پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر، فرزند ،نوه ،پدربزرگ و مادر بزرگ) خود را در .حساب خود شریک نمایند و یا .حساب خود را به آنان انتقال دهند.
14- شرایط استفاده از امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن تابع ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار در زمان .استفاده از تسهیلات می باشد.
15-سود پرداختی به حساب صندوق پس انداز مسکن در صورت انصراف دارنده حساب از اخذ تسهیلات و فسخ .حساب بر اساس نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت و به روش ساده محاسبه خواهد شد
________________________________________
اعطای تسهیلات با سپرده تا سقف 120 میلیون ریال به صورت خرید زمان
یکی از طرح های اعلام شده در سال 83 در قالب حساب پس انداز مسکن ” خرید زمان ” است ، در این طرح در صورتی که دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن ، متقاضی اخذ تسهیلات با سپرده از محل امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن خود به میزان بیش تر از شصت میلیون ریال و تا سقف 120 میلیون ریال ، بدون طی نمودن حداقل مدت انتظار اولیه 12 ماهه باشند ، به شرط گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ افتتاح حساب خود می توانند از نصف امتیاز تسهیلات خود در طول صرفا یک دوره 6 ماهه منتهی به تاریخ تقاضا یا یک ماه ، قبل از تاریخ تقاضای تسهیلات ، برخوردار گردند.
به عنوان مثال : در صورتیکه متقاضی 240 میلیون ریال را به مدت 6 ماه سپرده نماید می تواند از سقف تسهیلات 120 میلیون ریالی استفاده نماید.
تذکر : در اعطای تسهیلات به روش خرید زمان تا زمان تشکیل پرونده از برداشت وجه از حساب صندوق پس انداز مسکن می بایست خودداری گردد، در غیر این صورت متقاضی با کاهش امتیاز مواجه خواهد بود.
تذکرات مهم :
1 – واحد هایی مشمول اخذ تسهیلات خرید و تکمیل و احداث مسکن بانک می باشند که مشخصات و ضوابط تعیین شده توسط بانک در آنها رعایت شده باشد.
2 – رعایت مشخصات اعلام شده برای واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات بانک با توجه به ضوابط جاری بانک در مقطع اخذ تسهیلات برای تمامی گیرندگان تسهیلات الزامی می باشد.
3- به تمامی سپرده گذاران حساب صندوق پس انداز مسکن جدا توصیه می گردد که قبل از ایجاد هر گونه تعهدی برای خرید واحد مسکونی خاص ، از آخرین مقررات و ضوابط بانک در مورد واحد ها مسکونی که مشمول ضوابط اخذ تسهیلات بانک می باشند اطلاع کافی کسب نموده و سپس نسبت به ایجاد تعهد اقدام نمایند.
تمامی متقاضیان دریافت تسهیلات می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در تهران با شماره تلفن 1830 و در شهرستانها با شماره تلفن 66749001 – 021 ، مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن، تماس گرفته و از آخرین شرایط و ضوابط اعطای این تسهیلات مطلع شوند.
شرایط اختصاصی سپرده گذاران جدید جهت دریافت
تسهیلات 180 میلیون ریال جهت خرید، احداث و تکمیل طرح سال 86
1 ) سپری شدن حداقل مدت انتظار 12 ماه (2 دوره6 ماهه) از زمان افتتاح حساب
2 ) داشتن حداقل متوسط موجودی 26 میلیون ریال در تمامی دوره‌های 6 ماهه
*رعایت حداقل متوسط موجودی 26 میلیون ریال در دوره اول(6ماه اول) و دوره دوم (6 ماه دوم) الزامی است.
3 ) (با رعایت بند 1 و 2) به ازاء هر دوره انتظار (6 ماهه) متوسط موجودی 1 برابر شده و به اندازه مجموع متوسط موجودی‌ها تا سقف 180.000.000 میلیون ریال تسهیلات تعلق خواهد گرفت.
مثالهای مختلف:
الف–با سپرده‌گذاری 90 میلیون ریال بعد از گذشت 1 سال (2 دوره 6 ماهه) سقف تسهیلات 180 میلیون ریال تعلق خواهد گرفت.
ب –با سپرده‌گذاری 60 میلیون ریال بعد از گذشت 1.5 سال (3 دوره 6 ماهه) سقف تسهیلات 180 میلیون ریال تعلق خواهد گرفت.
ج – با سپرده‌گذاری 30 میلیون ریال بعد از گذشت 3 سال (6 دوره 6 ماهه) سقف تسهیلات 180 میلیون ریال تعلق خواهد گرفت.
د – با سپرده‌گذاری 26 میلیون ریال بعد از گذشت 3.5 سال (7 دوره 6 ماهه) سقف تسهیلات 180 میلیون ریال تعلق خواهد گرفت.
توضیح : چنانچه پس از کسب حداقل متوسط موجودی در دو دوره اول و دوم، در سایر دوره‌ها (دوره سوم به بعد) حداقل متوسط موجودی مورد نیاز (26 میلیون ریال) کسب نگردد به یکی از دو روش زیر هر کدام که به نفع مشتری باشد عمل می‌گردد:
الف – در هر دوره که حداقل متوسط موجودی در آن رعایت نگردیده باشد، امتیاز متعلق به آن دوره در تسهیلات متعلقه منظور و معادل مابه التفاوت موجودی دوره مذکور از متوسط موجودی لازم تعیین شده (در اینجا 26.000.000 ریال) کسر می‌گردد و جبران سقف های از دست داده شده به هیچ وجه امکان پذیر نیست .
مثال :
چنانچه شخصی در دوره‌های مختلف امتیازات زیر را کسب نموده باشد:
متوسط موجودی در دوره اول 30 میلیون ریال
متوسط موجودی در دوره دوم 64 میلیون ریال
متوسط موجودی دردوره سوم 26 میلیون ریال
متوسط موجودی در دوره چهارم 10 میلیون ریال
متوسط موجودی در دوره پنجم 30 میلیون ریال
متوسط موجودی در دوه ششم 20 میلیون ریال
مجموع متوسط موجودی در 6 دوره= 180 میلیون ریال
ولی باتوجه به اینکه این شخص در دوره چهارم و دوره ششم حداقل متوسط موجودی 26 میلیون ریال را رعایت ننموده است بنابراین به اندازه مابه التفاوت متوسط موجودی در دوره‌های مذکور از 26 میلیون ریال از سقف تسهیلات متعلقه کسر خواهد گردید:
160.000.000= 10.000.000 – 26.000.000 (دوره چهارم )
6.000.000 = 20.000.000 – 26.000.000 (دوره ششم )
22.000.000= 6.000.000 + 16.000.000 =مجموع تسهیلات از دست داده شده
158.000.000 = 22.000.000 – 180.000.000 = تسهیلات متعلقه
بنابراین به این شخص 158.000.000ریال تسهیلات تعلق خواهد گرفت.
ب – به ازای هر دوره که حداقل متوسط موجودی در آن رعایت نگردیده باشد، به میزان حداقل متوسط موجودی مورد نیاز از سقف تسهیلات تعیین شده کسر و آن دوره حذف و جبران تسهیلات کسر شده صرفا از دوره هفتم به بعد خواهد بود.
تمامی متقاضیان دریافت تسهیلات می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در تهران با شماره تلفن 1830 و در شهرستانها با شماره تلفن 66749001 – 021 ، مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن، تماس گرفته و از آخرین شرایط و ضوابط اعطای این تسهیلات مطلع شوند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*سپرده گذاران قدیم:
شرایط عمومی
تسهیلات تا سقف 180 میلیون ریال جهت خرید، احداث و تکمیل طرح سال 86

1-دارندگان انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن از تاریخ شروع اجرای طرح(86.3.1) ،مشروط به گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک تا سقف 80 میلیون ریال جهت خرید واحدهای مسکونی با شرایط تعیین شده توسط بانک یا احداث و تکمیل استفاده نمایند.
2-دارندگان انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن از تاریخ شروع اجرای طرح ،مشروط به گذشت حداقل 12 ماه از تاریخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک ،به میزان بیش از 80 میلیون ریال تا سقف 180 میلیون ریال جهت خرید واحد مسکونی با شرایط تعیین شده توسط بانک یا احداث و تکمیل برخوردار گردند.

سقف تسهیلات خرید یا احداث وتکمیل ضرایب برابری حداکثر ضرایب برابری حداقل مدت انتظار لازم حداقل متوسط موجودی لازم در هر دوره
35 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 6ماه 5میلیون ریال
50 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 66ماه 7 میلیون ریال
60 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 6 ماه 9 میلیون ریال
70 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 6 ماه 10 میلیون ریال
80 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 6 ماه 12 میلیون ریال
100میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 12 ماه 14 میلیون ریال
120 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 12 ماه 17 میلیون ریال
150 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 12 ماه 22 میلیون ریال
180 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 12 ماه 26 میلیون ریال

3-پرداخت تسهیلات بیش از 120 میلیون ریال به روش خرید زمان امکانپذیر نمی باشد.
4-باز پرداخت تسهیلات با توجه به درخواست کتبی گیرنده تسهیلات می تواند به صورت ساده یا ترکیبی (پلکانی و ساده ) تعیین گردد.

5 دوره با بالا 3 یا 4 دوره 1یا2 دوره دوره انتظار
تا 18 سال تا 15 سال تا 12 سال حداکثر مدت بازپرداخت

5-نرخ سود تسهیلات با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار در بخش مسکن با سپرده در زمان اعطای تسهیلات تعیین می شود.
6-در خصوص احراز توانایی مالی متقاضی در پرداخت اقساط تسهیلات ،صرفا اظهار کتبی درآمدماهیانه ابرازی متقاضی ملاک تصمیم گیری خواهد بود.
7-تاریخ اجرای طرح از 86.3.1 تعیین و مدت اجرای طرح تا پایان سال 1387 می باشد.
8-رعایت ضوابط و شرایط تعیین شده از سوی بانک جهت خرید واحدهای مسکونی غیر نوساز و غیر دست اول توسط متقاضیان الزامی است .
9- در صورتیکه دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن دارای سابقه استفاده از تسهیلات با سپرده این بانک باشند صرفا پس از گذشت حداقل پنج سال تمام از تاریخ دریافت تسهیلات با سپرده جهت احداث یا .خرید مسکن با نرخ سود تسهیلات با سپرده در بخش مسکن استفاده نمایند
10-مبالغ کمتراز پنجاه هزار ریال در محاسبه متوسط موجودی جهت پرداخت تسهیلات منظور نمی گردد
11- واگذاری امتیاز این حساب به غیر به هر عنوان ولو به صورت وکالت ممنوع می باشد و استفاده از تسهیلات .این حساب مشروط به مباشرت مراجعه مستقیم شخص سپرده گذار خواهد بود
12-متوسط موجودی حساب بر اساس مقررات و شرایط تعیین شده توسط بانک و به ازای کمترین مانده در هر روز مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
13-دارندگان فعلی حساب های صندوق پس انداز مسکن در صورت لزوم فقط می توانند بستگان نزدیک( پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر، فرزند ،نوه ،پدربزرگ و مادر بزرگ) خود را در .حساب خود شریک نمایند و یا .حساب خود را به آنان انتقال دهند.
14- شرایط استفاده از امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن تابع ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار در زمان .استفاده از تسهیلات می باشد.
15-سود پرداختی به حساب صندوق پس انداز مسکن در صورت انصراف دارنده حساب از اخذ تسهیلات و فسخ .حساب بر اساس نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت و به روش ساده محاسبه خواهد شد
________________________________________
اعطای تسهیلات با سپرده تا سقف 120 میلیون ریال به صورت خرید زمان
یکی از طرح های اعلام شده در سال 83 در قالب حساب پس انداز مسکن ” خرید زمان ” است ، در این طرح در صورتی که دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن ، متقاضی اخذ تسهیلات با سپرده از محل امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن خود به میزان بیش تر از شصت میلیون ریال و تا سقف 120 میلیون ریال ، بدون طی نمودن حداقل مدت انتظار اولیه 12 ماهه باشند ، به شرط گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ افتتاح حساب خود می توانند از نصف امتیاز تسهیلات خود در طول صرفا یک دوره 6 ماهه منتهی به تاریخ تقاضا یا یک ماه ، قبل از تاریخ تقاضای تسهیلات ، برخوردار گردند.
به عنوان مثال : در صورتیکه متقاضی 240 میلیون ریال را به مدت 6 ماه سپرده نماید می تواند از سقف تسهیلات 120 میلیون ریالی استفاده نماید.
تذکر : در اعطای تسهیلات به روش خرید زمان تا زمان تشکیل پرونده از برداشت وجه از حساب صندوق پس انداز مسکن می بایست خودداری گردد، در غیر این صورت متقاضی با کاهش امتیاز مواجه خواهد بود.
تذکرات مهم :
1 – واحد هایی مشمول اخذ تسهیلات خرید و تکمیل و احداث مسکن بانک می باشند که مشخصات و ضوابط تعیین شده توسط بانک در آنها رعایت شده باشد.
2 – رعایت مشخصات اعلام شده برای واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات بانک با توجه به ضوابط جاری بانک در مقطع اخذ تسهیلات برای تمامی گیرندگان تسهیلات الزامی می باشد.
3- به تمامی سپرده گذاران حساب صندوق پس انداز مسکن جدا توصیه می گردد که قبل از ایجاد هر گونه تعهدی برای خرید واحد مسکونی خاص ، از آخرین مقررات و ضوابط بانک در مورد واحد ها مسکونی که مشمول ضوابط اخذ تسهیلات بانک می باشند اطلاع کافی کسب نموده و سپس نسبت به ایجاد تعهد اقدام نمایند.
تمامی متقاضیان دریافت تسهیلات می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در تهران با شماره تلفن 1830 و در شهرستانها با شماره تلفن 66749001 – 021 ، مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن، تماس گرفته و از آخرین شرایط و ضوابط اعطای این تسهیلات مطلع شوند.

شرایط اختصاصی سپرده گذاران قدیم جهت دریافت
تسهیلات 180 میلیون ریال جهت خرید، احداث و تکمیل طرح سال 86
1 – رعایت حداقل متوسط موجودی 26 میلیون ریال در تمامی دوره‌‌ها(هر دوره 6 ماه می باشد) و سپری شدن حداقل 1 سال از زمان افتتاح حساب:
سپرده گذاران محترمی که شرط فوق را رعایت نموده باشند مشمول استفاده از تسهیلات 180 میلیون ریال (طرح سال 86) خواهند شد.
2 – عدم رعایت حداقل متوسط موجودی 26 میلیون ریال در دوره‌های اول ودوم.
در صورتی که سپرده‌گذاری در دوره‌های اول (6 ماه اول) و دوره دوم (6 ماه دوم) حداقل متوسط موجودی 26 میلیون ریال را رعایت ننموده باشد مشمول استفاده از تسهیلات طرح سال 86 (180 میلیون ریال) نبوده و می‌بایستی باتوجه به مدت انتظار و متوسط موجودی خود از سایر تسهیلات این بانک به شرح جدول ذیل استفاده نماید.

سقف تسهیلات خرید یا احداث وتکمیل حداقل مدت انتظار لازم حداقل متوسط موجودی لازم در هر دوره
35 میلیون ریال 6ماه 5میلیون ریال
50 میلیون ریال 66ماه 7 میلیون ریال
60 میلیون ریال 6 ماه 9 میلیون ریال
70 میلیون ریال 12 ماه 10 میلیون ریال
80 میلیون ریال 12 ماه 12 میلیون ریال
100میلیون ریال 12 ماه 14 میلیون ریال
120 میلیون ریال 12 ماه 17 میلیون ریال

تذکر:
قابل توجه آن دسته از سپرده گذارانی که قبل از تاریخ 86.3.1 نسبت به افتتاح حساب اقدام نموده‌اند و متوسط موجودی یک یا چند دوره سپرده گذاریشان کمتر از حداقل متوسط موجودی لازم تعیین شده جهت استفاده از سقف‌های تسهیلاتی جدید (بیش از 120 میلیون ریال و حداکثر 180 میلیون ریال) می‌باشد، می‌توانند با افتتاح یک حساب صندوق پس‌انداز مسکن جدید و تجمیع امتیاز تسهیلاتی مربوط به حساب جدید و حساب قبلی خود مشروط به رعایت نکات ذیل از سقفهای تسهیلاتی جدید استفاده نمایند:
1 – تجمیع حسابها صرفا جهت استفاده از سقف‌های تسهیلاتی (بیش از 120 میلیون ریال و حداکثر 180 میلیون ریال) امکانپذیر می‌باشد.
2 – تجمیع حسابها صرفا برای حسابهایی که حداقل تاریخ افتتاح یکی از حسابها قبل از تاریخ اجرای طرح باشد امکانپذیر می‌باشد.
3 – از تاریخ افتتاح یکی از حسابها حداقل 12 ماه باید گذشته باشد.
4 – رعایت شرایط و ضوابط صندوق پس‌انداز مسکن مربوط به سقف‌های تسهیلاتی تعیین شده ، از جمله حداقل مدت انتظار، حداقل متوسط موجودی در هر دوره به طور جداگانه و … در هر یک از حسابها به طور جداگانه الزامی می‌باشد.
تمامی متقاضیان دریافت تسهیلات می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در تهران با شماره تلفن 1830 و در شهرستانها با شماره تلفن 66749001 – 021 ، مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن، تماس گرفته و از آخرین شرایط و ضوابط اعطای این تسهیلات مطلع شوند.

 

مدارک‌ لازم‌ برای‌ پرداخت‌ تسهیلات‌ ودیعه‌ مسکن:
1- کلیه‌ مدارک‌ لازم‌ برای‌ پرداخت‌ تسهیلات‌ قرض‌الحسنه‌ ازدواج‌
2- اصل‌ و کپی‌ اجاره‌ نامه‌ رسمی‌ یا عادی‌ معتبر توضیح‌ اینکه‌ از تاریخ‌ انعقاد اجاره‌ نامه‌ رسمی‌ یا عادی‌ نباید بیش‌ از 3 ماه‌ گذشته‌ باشد
3 – یک‌ برگ‌ از قبوض‌ برق‌، گاز، آب‌ ملک‌ مورد اجاره‌

 

  • نوع وام : مسکن
Contact details

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *