وبلاگ

خانه مشاغل خانگی
ژانویه 20, 2017
دسته‌بندی نشده بدون دیدگاه

سرمايه هايي كه روي شاخه هاي بلوط مي خشكد

سرمايه هايي كه روي شاخه هاي بلوط مي خشكد
ميوه بلوط داراي ارزش هاي صنعتي و دارويي بسياري است كه مي توان در صنايع مختلف از آن استفاده كرد

برخلاف جنگل هاي شمال كشور كه توليد اصلي آنها چوب است، بارزترين محصول جنگل هاي غرب كشور محصولات فرعي آنهاست. از جمله اين درختان مي توان به درخت بلوط استان ايلام اشاره كرد كه ميوه آن داراي ارزش هاي صنعتي، دارويي و خوراكي بسياري است كه در صورت بهره برداري صحيح علمي و وجود صنايع جانبي مي توان از اين محصول در صنايع مختلف بهره برد، ولي متاسفانه تاكنون استفاده چنداني از اين درخت و محصول آن نشده است و عمده كارشناسان نيز علت آن را نبود صنايع جانبي و نقدينگي در اين زمينه مي دانند.
دكتر علي مهدوي، مدير گروه جنگل و مرتع دانشكده كشاورزي دانشگاه ايلام با بيان اين كه بررسي ها نشان مي دهد جنگل ها در مناطق غربي كشور افزون بر ايجاد پوشش حفاظتي و زيست محيطي، بخش عمده اي از نيازهاي مردم زاگرس را نيز برطرف مي كند، تصريح كرد: مردم براي تامين معاش خويش با طبيعت انس پيدا كرده و با جنگل سازگاري يافته اند و در حد مقدورات خود توانسته اند آن را از گزند حوادث حفظ كنند و كم و بيش در ابداع و نشر روش هاي حفظ، توسعه، احيا و بهره برداري از آن كوشيده اند، اما در برخي موارد برخلاف طبيعت حركت كرده و خواسته يا ناخواسته جنگل ها و مراتع را تخريب مي كنند. عضو هيات علمي دانشكده كشاورزي «بلوط ايراني»، «وي ول» و «دارمازو» را سه گونه اصلي بلوط در رويشگاه هاي زاگرس ناميد و گفت: يكي از محصولات مهم فرعي كه از اين درختان به دست مي آيد، گال هاي مختلفي است كه توسط حشرات گال زا روي قسمت هاي مختلف بلوط ايجاد مي شود. وي در تعريف گال گفت: گال برجستگي يا ناهنجاري اي است كه در اثر رشد غيرطبيعي بافت هاي گياهي و در اثر فعاليت پارازيت هاي گياهي يا جانوري ايجاد مي شود. اين ناهنجاري ها يا تغيير شكل در گياه ميزبان واكنشي است كه در بيشتر مواقع به نفع پارازيت است؛ اما برعكس گاهي در اثر واكنش گياه ممكن است حتي عامل مولد نابود شود. گال ها در تمام قسمت هاي گياه مانند گل، ريشه، ساقه و جوانه به وجود مي آيند.

استفاده در صنعت چرم
مهدوي درخصوص بهره برداري از گال هاي درخت بلوط گفت: طبق برآوردهاي به عمل آمده مساحت جنگل هاي واجد گال هاي قابل بهره برداري و قابل مصرف در صنايع مختلف 500 هزار هكتار است و مقدار توليد در هكتار 76 كيلوگرم در سال است، بنابراين ظرفيت توليد گال هاي بلوط جنگل هاي ايران در سال تقريبا 38 هزار تن برآورد شده است و در صورت بهره برداري صحيح با توليد گال، مي توان از ورود تانن و اسيد تانيك كه عمدتا در صنايع دباغي و چرم سازي به كار برده مي شود بي نياز شد. وي به آمار بالاي اين درخت در استان اشاره و ابراز اميدواري كرد با برنامه ريزي صحيح از خاصيت هاي اين درخت استفاده بهتري شود.
همچنين غلامحسين پورنجف، مسئول امور بهره برداري اداره كل منابع طبيعي استان ايلام اظهاركرد: درخت هاي بلوطي كه در استان ايلام وجود دارد از نوع «كورساكپريكا» و از نوع درختاني است كه كمترين ميزان تانن را دارند و به همين دليل سابقه برداشت در استان ايلام وجود ندارد.
وي با بيان اين كه در ايلام از پوست ميوه درخت بلوط «تانن» گرفته مي شود، تصريح كرد: در چند سال گذشته يك بهره بردار بخش خصوصي در اين زمينه وارد بازار كار شد، اما به دلايل گوناگون آن را تغيير كاربري داد.

برابري با آلمان
عبدالرزاق آرمون پور، يك كارخانه دار ايلامي نيز اظهار كرد: منشا ايجاد اين كارخانه يك پروژه تحقيقاتي در دانشگاه تهران بود كه استان ايلام براي اجرايي كردن آن با توجه به وجود درختان انبوه بلوط، پتانسيل خوبي داشت.
وي با بيان اين كه وجود درختان سرشار از ميوه بلوط به عنوان مواد اوليه اين كارخانه ما را اميدوار مي كرد، تصريح كرد: در اين كارخانه از تانن هاي موجود در پوست ميوه بلوط «اسيد تانيك» توليد مي شود كه با «اسيد تانيك» توليدي آلمان برابري مي كند و حتي بهتر است.
وي كمبود نقدينگي را مشكل اصلي اين كارخانه عنوان كرد و گفت: به دليل رونق كار حتي مجبور شديم تا بسياري از مايملك خود را در معرض فروش قرار دهيم و اجازه ندهيم تا اين كارخانه از حركت بازايستد.

نظر